PALM OIL INDUSTRY LICENSE IN MALAYSIA

LESEN BERKAITAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) adalah badan yang bertanggungjawab atas kemajuan dan perkembangan industry sawit di Malaysia. Di mana terdapat beberapa aktiviti yang ingin dilakukan di bawah industri sawit Malaysia memerlukan beberapa jenis lesen daripada MPOB. Semua aktiviti yang daftar dan dilesenkan adalah termaktub di bawah Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 (Akta 582) dan Peraturan-Peraturan subsidiary dibawahnya seperti Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 dan Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) (Pindaan) 2011.

Antara aktiviti yang perlu diperlesenkan adalah:

 1. Menghasilkan bahan tanaman kelapa sawit.
 2. Menjual atau mengalih bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.
 3. Membeli buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit atau asid lemak sawit.
 4. Menyimpan bahan tanaman kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.
 5. Memulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit.
 6. Mengilang buah kelapa sawit.
 7. Memulakan pembinaan kemudahan simpanan pukal bagi keluaran kelapa sawit.
 8. Mengukur atau menguji bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.
 9. Mengeksport dan mengimport bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.

Terdapat 2 kategori lesen iaitu lesen kategori utama dan lesen kategori kebun kecil. Untuk pemohonan lesen, pemohon boleh membuat permohonan secara dalam talian di laman sesawang MyLesen MPOB mengikut kategori aktiviti pemohon.

 1. Lesen Kategori Utama (pemohon yang terlibat dalam industri sawit bagi sektor perladangan, pengilangan, perniagaan dn perkhidmatan): http://e-lesen.mpob.gov.my
 2. Lesen Kategori Kebun Kecil (pemohon yang memilki kebun kelapa sawit kurang daripada 100 ekar atau 40.46 ha): http://e-lesenpk.mpob.gov.my

Setiap permohonan lesen mempunyai syarat-syarat dan kriteria tertentu. Berikut adalah detailnya:-

 KATEGORI LESENSYARAT PERMOHONANMODAL BERBAYAR (RM)FEE PERMOHONAN (RM)TEMPOH PERMOHONANJENIS PERNIAGAAN YANG TERLIBAT
SEKTOR PERLADANGANKebun Kecil (SH)Mempunyai perniagaan yang sahMemiliki premisMempunyai pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)NIL100 Perseorang Perkongsian Syarikat Sdn Bhd Koperasi
Estet (ET)Mempunyai perniagaan yang sahMemiliki premisMempunyai pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)Kemukakan Laporan Penilaian Kesan kepada Alam Sekeliling (EIA) (untuk keluasan tanaman sawit melebihi 500 ha)Hantar borang Estate Self Verification Checklist by Applicant bersama borang permohonan untuk pertimbangan pengeluaran lesen 100 Perseorang Perkongsian Syarikat Sdn Bhd Koperasi
Tapak Semaian (NN)Mempunyai perniagaan yang sahModalMemiliki premisMempunyai kesusaian premisLulus ujian tapak semaian25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Penghasil Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (NT)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premis Mendapat kelulusan agensi lain [Sijil Pengiktirafan SIRIM QAS (MS 2099:2008)]500,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS)Mempunyai perniagaan yang sahModalMemiliki premisMendapat kelulusan agensi lain [Sijil Pengiktirafan SIRIM QAS (MS 157:2017)]500,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
SEKTOR PENGILANGANMemulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB)Mempunyai perniagaan yang sahModalMemiliki premisMempunyai prasarana lain mengikut premisKelulusan agensi lain Keluasan ladang dan hasil kelapa sawit Menyediakan laporan FesibilitiKilang mesti mempunyai alat pemerangkapan / pengelakkan pelepasan gas metana5,000,000500……..Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
a. Kilang Buah Kelapa Sawit (MB ke MF) (MF)  Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premis Mempunyai prasarana lain mengikut premisKelulusan agensi lain Keluasan ladang dan hasil kelapa sawit Kilang mesti mempunyai alat pemerangkap pelepasan gas metana.Mempunyai pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)5,000,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kilang Buah Kelapa Sawit – Ambil Alih (MF) (MF)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premis Mempunyai prasarana lain mengikut premis kelulusan agensi lain5,000,000Antara 100 hingga 500 mengikut aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kilang Buah Kelapa Sawit (tambahan daya pemprosesan) (MF)Mempunyai perniagaan yang sahMempunyai prasarana lain mengikut premisKelulusan agensi lain Menyediakan laporan FesibilitiKilang mesti mempunyai alat pemerangkapan / pengelakkan pelepasan gas metanaMesti mencapai Kadar Perahan Minyak (OER) yang ditetapkanSertakan sekali Penilaian Kecekapan Kilang – Borang Penilaian Kecekapan Kilang Menggunakan teknologi terkiniNILAntara 100 hingga 500 mengikut aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit NIL
Kilang Pelumat Isirung Sawit (CF)Mempunyai perniagaan yang sah ModalMemiliki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDA)100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kilang Penapis (RF)Mempunyai perniagaan yang sah ModalMemiliki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDA)100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kilang Oleokimia Sawit (CM)Mempunyai perniagaan yang sah ModalMemiliki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan Lesen Kementerian Industri Utama (MPI) untuk kilang biodiesel100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
SEKTOR PERNIAGAAN25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (DT)i)    Mempunyai perniagaan yang sah ii)   Modal iii)  Memiliki premis beserta bukti/ kebenaran pemilikan25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premisMengikuti syarat kesesuaian premis yang ditetapkanMempunyai penggred buah kelapa sawit persendirianMempunyai bekalan sawit yang mencukupi serta persaingan pasaran yang sihat.50,000   25,000 untuk agensi kerajaan /koperasi100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Minyak Sawit (DL)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premis serta bukti pemilikan Mengikut syarat kesesuaian premis yang ditetapkan *Perlu mempunyai lesen eksport (AP) Kastam bagi aktiviti mengeksport CPO, PPO, SPO. Permohonan AP dan Salinan lesen boleh dihantar ke pejabat wilayah terdekat/ email ke ledsys@mpob.gov.myAntara 20,000 hingga 100,000 mengikut jenis aktiviti100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Isirung Sawit (DK)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikan50,000   100,000 bagi aktiviti eksport100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Oleokimia Sawit (DM)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikan20,000   100,000 bagi aktiviti eksport100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Asid Lemak Sawit (DA)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikan20,000   100,000 bagi aktiviti eksport100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
SEKTOR PERKHIDMATANMemulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal (KB)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan agensi lainLembaga Pelabuhan /Pihak Berkuasa TempatanJabatan Alam Sekitar (JAS)Kerajaan Negeri100,000500 Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kemudahan Simpanan Pukal (KS)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan agensi lainLembaga Pelabuhan /Pihak Berkuasa TempatanJabatan Alam Sekitar (JAS)100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMemiliki minimum 2 orang pengukur bebas yang berdaftar25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Makmal (ujian keluaran kelapa sawit) (LB)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMemiliki pegawai berkelayakan yang berdaftar dengan IKM25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Kementerian Industri Utama (MPI)100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Jabatan Pertanian Malaysia (Bahagian BioSecurity)Mempunyai lesen Pengimport. Syarat tambahan lesen pengimport100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Pengangkutan Minyak Kelapa Sawit (TL)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMemiliki lesen LPKP (SPAD)Memiliki alat GPS yang ditentukan oleh MPOB20,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Maklumat lebih lanjut boleh rujuk KRITERIA DAN PANDUAN PERMOHONAN LESEN MPOBatau terus ke laman web rasmi LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA

LICENSE FOR OIL PALM INDUSTRY

The Malaysian Palm Oil Board (MPOB) is the body responsible for the progress and development of the palm oil industry in Malaysia. Where there are some activities to be done under the Malaysian palm oil industry requires a few types of licenses from MPOB. All activities that are registered and licensed are governed by the Malaysian Palm Oil Board Act 1998 (Act 582) and its subsidiary Regulations such as the Malaysian Palm Oil Board (Licensing) Regulations 2005 and the Malaysian Palm Oil Board (Licensing) Regulations (Edit) 2011.

Among the activities that need to be licensed are:

 1. Produce palm oil plant material.
  1. Selling or transferring oil palm plant material, oil palm fruit, palm oil, palm kernel, palm fatty acids or palm oleochemicals.
  1. Purchase palm fruit, palm oil, palm kernel or palm fatty acids.
  1. Storing palm oil plant material, palm oil, palm kernel, palm kernel lumps, palm fatty acids or palm oleochemicals.
  1. Commerce the construction of an oil palm mill.
  1. Manufacture of oil palm fruit.
  1. Commence construction of bulk storage facilities for oil palm products.
  1. Measure or test oil palm plant material, oil palm fruit, palm oil, palm kernel, palm kernel lumps, palm fatty acids or palm oleochemicals.
  1. Exporting and importing oil palm plant material, oil palm fruit, palm oil, palm kernel, palm kernel lumps, palm fatty acids or palm oleochemicals.

There are 2 categories of licenses, which are major category license and the small holding category license. For license application, applicants can apply online at the MyLesen MPOB website according to the applicant’s activity category.

 1. Major Category License (applicants that involved in the palm oil industry for the plantation, manufacturing, trading and services sectors): http://e-lesen.mpob.gov.my
  1. Small holding Category License (applicants who own oil palm plantations less than 100 acres or 40.46 hectares): http://e-lesenpk.mpob.gov.my

Each license application has certain conditions and criteria. Here are the details: –

LESEN BERKAITAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) adalah badan yang bertanggungjawab atas kemajuan dan perkembangan industry sawit di Malaysia. Di mana terdapat beberapa aktiviti yang ingin dilakukan di bawah industri sawit Malaysia memerlukan beberapa jenis lesen daripada MPOB. Semua aktiviti yang daftar dan dilesenkan adalah termaktub di bawah Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 (Akta 582) dan Peraturan-Peraturan subsidiary dibawahnya seperti Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 dan Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) (Pindaan) 2011.

Antara aktiviti yang perlu diperlesenkan adalah:

 1. Menghasilkan bahan tanaman kelapa sawit.
 2. Menjual atau mengalih bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.
 3. Membeli buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit atau asid lemak sawit.
 4. Menyimpan bahan tanaman kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.
 5. Memulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit.
 6. Mengilang buah kelapa sawit.
 7. Memulakan pembinaan kemudahan simpanan pukal bagi keluaran kelapa sawit.
 8. Mengukur atau menguji bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.
 9. Mengeksport dan mengimport bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit.

Terdapat 2 kategori lesen iaitu lesen kategori utama dan lesen kategori kebun kecil. Untuk pemohonan lesen, pemohon boleh membuat permohonan secara dalam talian di laman sesawang MyLesen MPOB mengikut kategori aktiviti pemohon.

 1. Lesen Kategori Utama (pemohon yang terlibat dalam industri sawit bagi sektor perladangan, pengilangan, perniagaan dn perkhidmatan): http://e-lesen.mpob.gov.my
 2. Lesen Kategori Kebun Kecil (pemohon yang memilki kebun kelapa sawit kurang daripada 100 ekar atau 40.46 ha): http://e-lesenpk.mpob.gov.my

Setiap permohonan lesen mempunyai syarat-syarat dan kriteria tertentu. Berikut adalah detailnya:-

 KATEGORI LESENSYARAT PERMOHONANMODAL BERBAYAR (RM)FEE PERMOHONAN (RM)TEMPOH PERMOHONANJENIS PERNIAGAAN YANG TERLIBAT
SEKTOR PERLADANGANKebun Kecil (SH)Mempunyai perniagaan yang sahMemiliki premisMempunyai pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)NIL100 Perseorang Perkongsian Syarikat Sdn Bhd Koperasi
Estet (ET)Mempunyai perniagaan yang sahMemiliki premisMempunyai pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)Kemukakan Laporan Penilaian Kesan kepada Alam Sekeliling (EIA) (untuk keluasan tanaman sawit melebihi 500 ha)Hantar borang Estate Self Verification Checklist by Applicant bersama borang permohonan untuk pertimbangan pengeluaran lesen 100 Perseorang Perkongsian Syarikat Sdn Bhd Koperasi
Tapak Semaian (NN)Mempunyai perniagaan yang sahModalMemiliki premisMempunyai kesusaian premisLulus ujian tapak semaian25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Penghasil Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (NT)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premis Mendapat kelulusan agensi lain [Sijil Pengiktirafan SIRIM QAS (MS 2099:2008)]500,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS)Mempunyai perniagaan yang sahModalMemiliki premisMendapat kelulusan agensi lain [Sijil Pengiktirafan SIRIM QAS (MS 157:2017)]500,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
SEKTOR PENGILANGANMemulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB)Mempunyai perniagaan yang sahModalMemiliki premisMempunyai prasarana lain mengikut premisKelulusan agensi lain Keluasan ladang dan hasil kelapa sawit Menyediakan laporan FesibilitiKilang mesti mempunyai alat pemerangkapan / pengelakkan pelepasan gas metana5,000,000500……..Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
a. Kilang Buah Kelapa Sawit (MB ke MF) (MF)  Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premis Mempunyai prasarana lain mengikut premisKelulusan agensi lain Keluasan ladang dan hasil kelapa sawit Kilang mesti mempunyai alat pemerangkap pelepasan gas metana.Mempunyai pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO)5,000,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kilang Buah Kelapa Sawit – Ambil Alih (MF) (MF)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premis Mempunyai prasarana lain mengikut premis kelulusan agensi lain5,000,000Antara 100 hingga 500 mengikut aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kilang Buah Kelapa Sawit (tambahan daya pemprosesan) (MF)Mempunyai perniagaan yang sahMempunyai prasarana lain mengikut premisKelulusan agensi lain Menyediakan laporan FesibilitiKilang mesti mempunyai alat pemerangkapan / pengelakkan pelepasan gas metanaMesti mencapai Kadar Perahan Minyak (OER) yang ditetapkanSertakan sekali Penilaian Kecekapan Kilang – Borang Penilaian Kecekapan Kilang Menggunakan teknologi terkiniNILAntara 100 hingga 500 mengikut aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit NIL
Kilang Pelumat Isirung Sawit (CF)Mempunyai perniagaan yang sah ModalMemiliki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDA)100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kilang Penapis (RF)Mempunyai perniagaan yang sah ModalMemiliki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDA)100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kilang Oleokimia Sawit (CM)Mempunyai perniagaan yang sah ModalMemiliki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Lembaga Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan Lesen Kementerian Industri Utama (MPI) untuk kilang biodiesel100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
SEKTOR PERNIAGAAN25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (DT)i)    Mempunyai perniagaan yang sah ii)   Modal iii)  Memiliki premis beserta bukti/ kebenaran pemilikan25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premisMengikuti syarat kesesuaian premis yang ditetapkanMempunyai penggred buah kelapa sawit persendirianMempunyai bekalan sawit yang mencukupi serta persaingan pasaran yang sihat.50,000   25,000 untuk agensi kerajaan /koperasi100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Minyak Sawit (DL)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memiliki premis serta bukti pemilikan Mengikut syarat kesesuaian premis yang ditetapkan *Perlu mempunyai lesen eksport (AP) Kastam bagi aktiviti mengeksport CPO, PPO, SPO. Permohonan AP dan Salinan lesen boleh dihantar ke pejabat wilayah terdekat/ email ke ledsys@mpob.gov.myAntara 20,000 hingga 100,000 mengikut jenis aktiviti100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Isirung Sawit (DK)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikan50,000   100,000 bagi aktiviti eksport100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Oleokimia Sawit (DM)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikan20,000   100,000 bagi aktiviti eksport100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Peniaga Asid Lemak Sawit (DA)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikan20,000   100,000 bagi aktiviti eksport100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
SEKTOR PERKHIDMATANMemulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal (KB)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan agensi lainLembaga Pelabuhan /Pihak Berkuasa TempatanJabatan Alam Sekitar (JAS)Kerajaan Negeri100,000500 Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Kemudahan Simpanan Pukal (KS)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan agensi lainLembaga Pelabuhan /Pihak Berkuasa TempatanJabatan Alam Sekitar (JAS)100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMemiliki minimum 2 orang pengukur bebas yang berdaftar25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Makmal (ujian keluaran kelapa sawit) (LB)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMemiliki pegawai berkelayakan yang berdaftar dengan IKM25,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Kementerian Industri Utama (MPI)100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMendapat kelulusan Jabatan Pertanian Malaysia (Bahagian BioSecurity)Mempunyai lesen Pengimport. Syarat tambahan lesen pengimport100,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Pengangkutan Minyak Kelapa Sawit (TL)Mempunyai perniagaan yang sahModal Memilki premis beserta bukti pemilikanMemiliki lesen LPKP (SPAD)Memiliki alat GPS yang ditentukan oleh MPOB20,000100 bagi setiap aktiviti dan kelas keluaran kelapa sawit Perseorang Perkongsian Agensi kerajaan Koperasi
Maklumat lebih lanjut boleh rujuk KRITERIA DAN PANDUAN PERMOHONAN LESEN MPOBatau terus ke laman web rasmi LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA